The Department of Industrial and Manufacturing System Engineering

1. Virtual-Tech Based System & Process-Simulation

2. Information Management Decision System Based on Network & Data Base

3. E-Business Technology & Practice

4. Quality & Reliability Engineering

5. Analysis & Decision of Industry & Manufacturing System

6. Advanced Manufacturing Technology

7. Modern Logistics Technology & Supply Chain Management

8. C3P Engineering 9. CIMS

 

Members:

Fu Yan

Huang Jinguo

Li Shiqi

Liu Huailan

Liu Jing

Pan Quanke

Wang Junfeng

Yin Wensheng

Zhang Xiangli

Zhou Peiyuan