Zhang Fan

 

 Associate Research Fellow

Phone:

Email: fanzhang@hust.edu.cn

Academic Areas: Design and fabrication of flexible structures and electronics
Dr. Fan Zhang is currently an associate research fellow in the School of Mechanical Science & Engineering, Huazhong University of Science and Technology (HUST). He received the BS degree in engineering mechanics from the Hunan University, in 2013, and the PhD degree in engineering mechanics from Tsinghua University, in 2018. From 2018 to 2021, he was a postdoctoral fellow in the Department of Engineering Mechanics, Tsinghua University. His research focuses on the design and fabrication of flexible structures and electronics.


Academic Degrees

2013   Engineering Mechanics from the Hunan University,  BS degree

2018   Engineering Mechanics from Tsinghua University, PhD degree

2018 - 2021, Department of Engineering Mechanics, Tsinghua University, Postdoctoral Fellow

Professional Experience

2022.3 - Present   Associate Research Fellow , School of Mechanical Science & Engineering, Huazhong University of Science and Technology (HUST).


Selected Publications

Journal Publications

[1]  Zhang Fan, Jin Tianqi, Xue Zhaoguo*, Zhang Yihui*. Recent progress in three-dimensional flexible physical sensors. International Journal of Smart and Nano Materials, 2022, Accepted.

[2]  Ye Jilong†, Zhang Fan†*, Shen Zhangming, Cao Shunze, Jin Tianqi, Guo Xiaogang, Li Zhihong, Lin Li*, Zhang Yihui*, Tunable seesaw-like 3D capacitive sensor for force and acceleration sensing. npj Flexible Electronics, 2021, 5: 28.

[3] Zhao Jianzhong†, Zhang Fan†, Guo Xingming, Huang Yonggang*, Zhang Yihui*, Wang Heling*. Torsional deformation dominated buckling of serpentine structures to form three-dimensional architectures with ultra-low rigidity. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2021, 155: 104568.

[4]  Zhang Fan†, Li Shupeng†, Shen Zhangming, Cheng Xu, Xue Zhaoguo, Zhang Hang, Song Honglie, Bai Ke, Yan Dongjia, Wang Heling*, Zhang Yihui*, Huang Yonggang*. Rapidly deployable and morphable 3D mesostructures with applications in multimodal biomedical devices. PNAS, 2021, 118: e2026414118.

[5] Zhang Fan, Fan Zhichao, Zhang Yihui*. A theoretical model of postbuckling in straight ribbons with engineered thickness distributions for three-dimensional assembly. International Journal of Solids and Structures, 2018, 147: 254-271.

[6]  Zhang Fan, Liu Fei, Zhang Yihui*. Analyses of mechanically-assembled 3D spiral mesostructures with applications as tunable inductors. Science China-Technological Sciences, 2019, 62: 243-251.

[7]  Shi Yan†, Zhang Fan†, Nan Kewang, Wang Xueju, Wang Juntong, Zhang Yijie, Zhang Yutong, Luan Haiwen, Hwang Keh-Chih, Huang Yonggang, Rogers John A*, Zhang Yihui*. Plasticity-induced origami for assembly of three dimensional metallic structures guided by compressive buckling. Extreme Mechanics Letters, 2017, 11: 105-110.

[8]  Zhang Yihui*, Zhang Fan, Yan Zheng, Ma Qiang, Li Xiuling, Huang Yonggang, Rogers John A*. Printing, folding and assembly methods for forming 3D mesostructures in advanced materials. Nature Reviews Materials, 2017, 2: 17019.

[9]  Yan Zheng†, Zhang Fan†, Liu Fei, Han Mengdi, Ou Dapeng, Liu Yuhao, Lin Qing, Guo Xuelin, Fu Haoran, Xie Zhaoqian, Gao Mingye, Huang Yuming, Kim JungHwan, Qiu Yitao, Nan Kewang, Kim Jeonghyun, Gutruf Philipp, Luo Hongying, Zhao An, Hwang Keh-Chih, Huang Yonggang*, Zhang Yihui*, Rogers John A*. Mechanical assembly of complex, 3D mesostructures from releasable multilayers of advanced materials. Science Advances, 2016, 2: e1601014.

[10]  Yan Zheng†, Zhang Fan†, Wang Jiechen, Liu Fei, Guo Xuelin, Nan Kewang, Lin Qing, Gao Mingye, Xiao Dongqing, Shi Yan, Qiu Yitao, Luan Haiwen, Kim Jung Hwan, Wang Yiqi, Luo Hongying, Han Mengdi, Huang Yonggang, Zhang Yihui*, Rogers John A*. Controlled mechanical buckling for origami-inspired construction of 3D micro/nanostructures in advanced materials. Advanced Functional Materials, 2016, 26: 2629-2639.

Awards and Honors


Courses Taught


Centers/Programs