The Department of Mechanical Design and Vehicle Engineering
Author: Edit:张想生       Release time:Oct 6, 2017       click:

The Department of Mechanical Design and Vehicle Engineering

1. Intelligent Mechanical Design

2. Vibration & Noise Control

3. Dynamic Design & Simulation of Mechatronic System

4. Intelligent & Optimum Design

5. Mechanism & Mechanical Dynamics

6. Bionic Design

7. Ceramic Bearing Research

8. Precision Manufacturing & Measurement

9. The Development of Precision Rolling Function Unit

10. Application of Computer Graphics

11. Industrial Application of CAD

12. Computer-Aided Geometric Design & Simulation

13. Vehicle Dynamic Performance Simulation

14. Vehicle Energy-Saving & Purification

15. Vehicle Electronic Control & Measuring Technology

16. Modern Vehicle Design 17. Virtual Manufacturing Design & Control of Electric Vehicle


Members:

An Ping

Cheng Min

Cheng Yuanxiong

Feng Danfeng

He Jianying

Hu Yujin

Huang Qibai

Jia Kangsheng

Li Chenggang

Li Xiqiu

Ling ling

Liu Lunhong

Li Li

Liu Shiping

Mao Kuanmin

Pang Xingzhi

Pang Shaolin

Peng Jiangying

Ruan Chunhong

Song Ling

Tang Xinpeng

Tao Yasong

Tian Wenfeng

Wang Xiaoqin

Wei Yingjun

Wu Changlin

Yan Laixiang

Yang Jiajun

Zhang Li

Zhu Zhou

Zhu Hongdan


Images
Visiting campus

Images
Images
Images