The Department of Instruments Science and Technology
Author: Edit:张想生       Release time:Oct 6, 2017       click:

The Department of Instruments Science and Technology

1. Precision Instrument & Machinery

2. Surface Measurement

3. Quality Engineering & Instruments

4. Photoelectric detection

5. MEMS

6. Digital Instruments & Information Technology

7. Application of Science Instruments in the Life Science & Environment Engineering


Members:

Chang Suping

Chen Liangzhou

Ding Jinfeng

Jiang Xiangqian

Liu Xiaojun

Lu Wenlong

Zhang Xinbao

Zhao Bin

Zhou Liping

Wang Jian


Images
Visiting campus

Images
Images
Images