The Department of Processing Equipment and Automation
Author: Edit:张想生       Release time:Oct 6, 2017       click:

The Department of Processing Equipment and Automation

1. Advanced Manufacturing Technology & Equipment

2. Sustainable Manufacturing Theory & Technology

3. Precision Finishing & NC Technology

4. Cad/Cam Integration Technology

5. Rapid Prototype Manufacturing Technology

6. Flexible Manufacturing Technology & System

7. Laser-Processing Equipment & Automation

8. High-Activity NC Grinding Processing Technology & Equipment

9. Complex Curve Design, Manufacturing & Application


Members:

Chen Mingxiang

Chen Zhuoning

Feng Qingxiu

Gan Zhiyin

Liu Sheng

Peng Yibing

Tang Yangping

Wang Xuefang

Zhang Haiou

Zhu Fulong


Images
Visiting campus

Images
Images
Images